1. Címlap
  2.  » ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ AZ ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLATHOZ

Adatvédelmi tájékoztató az online ügyfélszolgálathoz

Társaság neve: ENGIE Magyarország Kft.

Rövidített cég neve:  ENGIE Kft.
Székhelye:  1191 Budapest, Üllői u. 206.
Cégjegyzékszám:  01 09 345644
Adószám:  ‎12348356-2-43 
e-elérhetősége: officebudapest.hu@engie.com
képviselője: dr. Czipf Csongor ügyvezető

Tájékoztatjuk, hogy az ENGIE Magyarország Kft. (a továbbiakban ENGIE Kft.) részére  a közszolgáltatással kapcsolatos online panaszok kezelése érdekében személyes adatait a ENGIE Kft. mint adatkezelő az alábbi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

A személyes adatok kezelője minden esetben az ENGIE Kft. aki jelen adatkezelés célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Az adatkezelés célja: panaszok online rögzítése, kivizsgálása, elbírálása.

Kezelt adatok köre: vevőszám, felhasználónév, jelszó, név, lakcím, fogyasztási cím, telefonszám, mobiltelefon szám, e-mail cím.

Az adatkezelés jogalapja:
Az ENGIE Kft.. a regisztrációs adatok megadása során személyes adatot az érintett előzetes hozzájárulása alapján kezel, jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt feltételek szerint.
A fentiek alapján az adatkezelés jogalapja: Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás, valamint  a fogyasztóvédelmi törvény 17/A-C §-ban meghatározott jogalap.

Az adatkezelés helye: 1191 Budapest, Üllői u. 206.

Adattárolás határideje: A panasz érdemi megválaszolásától számított 5 évig, egyéb közérdekű bejelentés esetén az adatkezelési cél megvalósulásáig, legkésőbb azonban az adatfelvételtől számított 5 évig.

Adatfeldolgozó igénybevétele:
Az ENGIE Kft. adatfeldolgozói tevékenységgel bízza meg az alábbi Társaságokat:
Prospero-kör Bt 1204 Budapest, Pacsirta u. 157/a.

Az adatfeldolgozó a regisztráció során megadott személyes adatokra rálát, azonban az adatokon, csak az adatkezelővel kötött megbízási szerződésben rögzített technikai műveleteket hajt végre, adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket nem hozhat.

A fent nevezett adatfeldolgozó tevékenységes során gondoskodik arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be a megadott személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

Egyebekben az adatkezelési folyamat jogszerűségéért az adatkezelő felel.

Adatbiztonsági intézkedések:
A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében a Társaság az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza:

  • az adatkezelés során használt számítógépek az ENGIE Kft. tulajdonát képezik, vagy azok fölött tulajdonosi jogkörrel megegyező joggal bír az ENGIE Kft.;
  • az adatokkal történő minden számítógépes rekord nyomon követhetően naplózásra kerül;
  • amennyiben az adatkezelés célja megvalósult, az adatkezelés határideje letelt, úgy az adatot tartalmazó fájl visszaállíthatatlanul törlésre kerül, az adat újra vissza nem nyerhető;
  • a hálózaton tárolt adatok biztonsága érdekében a szerveren folyamatos tükrözéssel kerüli el az ENGIE Kft. az adatvesztést;
  • a személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból napi mentést végez, a mentés a központi szerver teljes adatállományára vonatkozik és mágneses adathordozóra történik;
  • a lementett adatokat tároló mágneses adathordozó az erre a célra kialakított páncéldobozban tűzbiztos helyen és módon tárolt;
  • a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodik;
  • a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával megakadályozza illetéktelen személyek hálózati hozzáférését.

Tudomásul veszem az alábbiakat:

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein:
NÉV:           Koteczki Zsuzsanna irodavezető
E-mail cím:  officebudapest.hu@engie.com
TELEFONSZÁM:    06 96 335 816

Az  ENGIE Kft. teljes adatkezelési rendszerét a cég Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata tartalmazza.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu

A fenti tájékoztatást tudomásul veszem és az adatkezeléshez hozzájárulok.

 

KAPCSOLAT

ENGIE Magyarország Kft.

Székhely: 1191 Budapest, Üllői u. 206.
Tel.: +36 1 460 1030
Fax: +36 1 460 1050

Postázási cím: 9024 Győr, Hunyadi u. 14.

Tel.: +36 96 335 816, +36 96 526 805
Fax: +36 96 528 654